CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA ĐẢNG VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19/5/1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; mất ngày 02/9/1969 tại Hà Nội. Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm, do đó ngay từ sớm Người đã có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có công lao to lớn sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang. Trọn cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Người là một chiến sĩ quốc tế mẫu mực, thủy chung, trong sáng, đã có cống hiến to lớn vào sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức, góp phần tác động sâu xa đến tiến trình lịch sử thế giới trong thế kỷ XX. Với những đóng góp vượt thời đại cho dân tộc và cho nhân loại, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là tài sản tinh thần vô giá của các thế hệ người Việt Nam, luôn tỏa sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang và vững bước trên con  đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.     

Thiết thực phục vụ cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Người, Thư viện Hà Nội trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Bộ sưu tập số “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam”.

         

THƯ VIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024).38254817; Fax: (024).39369100

Email: thuvien_sovhtt@hanoi.gov.vn

Copyright © 2022

Top