“HIỆP ĐỊNH PARIS - ĐỈNH CAO CỦA MẶT TRẬN NGOẠI GIAO THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH”

         Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” (27/01/1973-27/01/2023), Thư viện Hà Nội xây dựng Bộ sưu tập số “ Hiệp định Paris - Đỉnh cao của mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”.

           Bộ sưu tập số tập trung giới thiệu bối cảnh trong nước và quốc tế dẫn tới Hội nghị Paris; quá trình chuẩn bị đàm phán đi đến ký Hiệp định; nội dung cơ bản cùa Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ý nghĩa lịch sừ của việc ký kết Hiệp định Paris đốỉ với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thồ Việt Nam; đồng thời nêu bật những bài học kinh nghiệm và sự vận dụng sáng tạo việc đàm phán, ký Hiệp định Paris trong thời kỳ đầy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đẩt nước…

           Bộ sưu tập số nhằm giúp cán bộ, đàng viên và Nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc về bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sàn Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngoại giao, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; phát huy cao độ những bài học kinh nghiệm từ cuộc đàm phán, ký Hiệp định Paris đề xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

THƯ VIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024).38254817; Fax: (024).39369100

Email: thuvien_sovhtt@hanoi.gov.vn

Copyright © 2022

Top