“ ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM -CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI”

         “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tháng 2/1943. Đề cương là văn kiện lịch sử quan trọng có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa; thể hiện ý chí nguyện vọng của cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa tiến bộ, nhân văn và dân chủ.

         Trong  80 năm qua, những nội dung, giá trị cốt lõi của Đề cương được Đảng ta không ngừng kế thừa, vận dụng và phát triển để từng bước hoàn thiện tư duy lý luận và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, góp phần định hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

         Nhân kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023), Thư viện Hà Nội sưu tầm, xây dựng Bộ sưu tập số: “Đề cương về Văn hóa Việt Nam -  Cương lĩnh xây dựng nền văn hóa mới

         Bộ sưu tập số tập trung giới thiệu bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; đồng thời tuyên truyền, giúp nhân dân thủ đô, nhất là những người làm công tác văn hóa, văn nghệ  tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện, những vấn đề có tính chất nền tảng, nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa - văn nghệ, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

        Bộ sưu tập số đồng thời giới thiệu những thành tựu và kết quả nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam.

Danh sách tài liệu:

THƯ VIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024).38254817; Fax: (024).39369100

Email: thuvien_sovhtt@hanoi.gov.vn

Copyright © 2022

Top